การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9
การบูรณาการงาานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ลงทะเบียน

31 - May 31, 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 มีนาคม 2560 ***ขยายเวลาในการส่งบทความถึง 31 มีนาคม 2560***

หลักการและเหตุผล

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
 • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์ และ เผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจน พัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำเสนองานวิจัยทางการศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคมและชุมชน
 2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

เป้าหมาย

 1. นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ประมาณ 30 เรื่อง
 2. นักวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่ต้องการทำวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 250 คน
 3. สนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัยจากภาครัฐ เอกชน ให้เป็นเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา เพื่อร่วมมือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

รูปแบบการประชุม

Expert Speaker

การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Oral Presentation

เสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย
เรื่องละ 15 นาที ซักถาม 10 นาที

Poster Presentation

การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์หรือนิทรรศการ

กำหนดการ

May 1, 2560 เปิดรับบทความวิจัย
May 1, 2560 ปิดรับบทความวิจัย
March 13, 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
April 23, 2560 สิ้นสุดการประเมิน
April 23, 2560 สิ้นสุดส่งบทความฉบับแก้ไขและไฟล์การนำเสนอ
May 1, 2560 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน
31 - May 31, 2560 การประชุมวิชาการ

ค่าใช้จ่าย

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย

(คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ)

 • 2500 บาท / เรื่อง
 • *ได้รับสิทธิเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ไม่จำกัดหัวข้อ

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย

(นักศึกษา)

 • 2000 บาท / เรื่อง
 • *ได้รับสิทธิเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ไม่จำกัดหัวข้อ

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

(บุคคลทั่วไป)

 • 1000 บาท / คน
 • *ได้รับสิทธิเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ไม่จำกัดหัวข้อ