language name date
ภาษาไทย งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 2022-06-18
ภาษาไทย งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 2021-12-14
ภาษาไทย งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 2021-06-15
English Phuket International Tourism Conference (Phuket ITC) 2021 2021-06-15