language name date
ภาษาไทย การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 2024 2024-06-13
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 2023-09-01
ภาษาไทย การประชุมวิชาการฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22 2023-02-18
ภาษาไทย การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2 2022-12-09
ภาษาไทย งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 2022-06-20
ภาษาไทย งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 2021-12-14
ภาษาไทย งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 2021-06-15
English Phuket International Tourism Conference (Phuket ITC) 2021 2021-06-15