งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13
การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2021-06-15 @ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การลงทะเบียนสำหรับงานประชุมวิชาการการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13

หัวข้อ "การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" "Multidisciplinary Integration for Local Development"


รายละเอียดการนำเสนอในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 https://drive.google.com/drive/folders/13-8UvVXSQ-jN484Ntlm2b-R_coHdVGnh?usp=sharing


ประกาศลำดับในการนำเสนอบทความ และลิ้งการนำเสนอ https://drive.google.com/drive/folders/1_LJMaNWJOJYZPf0Ic8-0sJcIMIeAI9Md?usp=sharing

กำหนดการ

31 May 2021 Regular Registration Deadline
5 June 2021 Review Deadline
7 June 2021 Edited Deadline
10 June 2021 Announcement Date
15 June 2021 Conference Date
ที่อยู่

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21 ม.6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล

researchpkru@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท์

062-3522588 / 088-4434139

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แฟกซ์

076-211-778

//