งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม อย่างยั่งยืนในบริบทหลังการระบาดโควิด-19 (Covid-19)
2022-06-20 @ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม อย่างยั่งยืนในบริบทหลังการระบาดโควิด-19 (COVID-19) "Sustainable economic, social and cultural development guidelines in the context of the post-COVID-19"

กำหนดการ

16 June 2022 Regular Registration Deadline
15 June 2022 Review Deadline
10 June 2022 Edited Deadline
12 June 2022 Announcement Date
20 June 2022 Conference Date
ที่อยู่

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21 ม.6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล

researchpkru@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท์

062-3522588 / 088-4434139

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แฟกซ์

076-211-778

//