การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
2022-12-09 @ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กำหนดการ

27 October 2022 Regular Registration Deadline
10 November 2022 Review Deadline
20 November 2022 Edited Deadline
21 November 2022 Announcement Date
9 December 2022 Conference Date
ที่อยู่

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล์

bundit.v@pkru.ac.th

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท์

088-7537842

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แฟกซ์

076-211-778

//