งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19

กำหนดการ

30 November 2021 Regular Registration Deadline
30 November 2021 Review Deadline
3 December 2021 Edited Deadline
30 November 2021 Announcement Date
14 December 2021 Conference Date
ที่อยู่

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล์

bundit.v@pkru.ac.th

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท์

088-7537842

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แฟกซ์

076-211-778

//