งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19

กำหนดการ

30 November 2021 Regular Registration Deadline
30 November 2021 Review Deadline
3 December 2021 Edited Deadline
30 November 2021 Announcement Date
14 December 2021 Conference Date
ที่อยู่

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล์

pkruculture@pkru.ac.th

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท์

098-5150989

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แฟกซ์

076-211-778

//